Je absolventem Pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Sociální pedagogiky, prevence a resocializace na Ostravské univerzitě. Pracuje jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a koordinátor BOZP na staveništi.